Polska - Mińsk Mazowiecki: Lasery przemysłowe 2021/S 230-602895
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

 

Dodano w dniu 21.01.2022 - informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano w dniu 30.12.2021 - informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dodano w dniu 28.12.2021 - informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert

Dodano w dniu 17.12.2021 - zmiany w SWZ, SWZ po zmianie, załącznik nr 4 po zmianie:
SWZ zmieniona
Załącznik nr 4 do SWZ - zmieniony  wzór umowy
Zmiany w SWZ i umowie

DO POBRANIA:

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ

Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SWZ

Formularz JEDZ- załącznik nr 3 do SWZ (DOC)

Formularz JEDZ- załącznik nr 3 do SWZ (XML)

Wzór umowy - załącznik nr 4 do SWZ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - link

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: ZM Jabłoński Spółka z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8222301551
Adres pocztowy: ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 85
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Figlarz
E-mail: marek@zmj.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zmj.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zmj.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Przedsiębiorca

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Produkcja

 

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Dostaw lasera światłowodowego do cięcia blachy”

II.1.2) Główny kod CPV

38636110 Lasery przemysłowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1szt. lasera światłowodowego do cięcia blachy wraz z montażem. Laser o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZM JABŁONSKI SPÓŁKA Z O.O.

UL. GENERAŁA KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO 85

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1szt. lasera światłowodowego do cięcia blachy wraz z montażem. Laser o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 22/03/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamówienie w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Obowiązek stosowania wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz publikacji ogłoszenia w Dz.U.U.E.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

PROJEKTOWANE POSTAWNOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY - wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/12/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 25/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 28/12/2021

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

ZM JABŁONSKI SPÓŁKA Z O.O.

UL. GENERAŁA KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO 85

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2021r o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 139 ustawy p.z.p Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lecz na żądania Zamawiającego wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Właściwy Sąd Powszechny
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/11/2021

Dodano w dniu 21.03.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dodano w dniu 22.02.2022
Informacja o wyborze o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dodano w dniu 02.02.2022
Informacja z otwarcia ofert

utworzono w dniu 31.12.2021r.

ZAMAWIAJĄCY:

ZM JABŁOŃSKI SPÓŁKA  Z O.O. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich mowa art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej p.z.p. na dostawy pn.:

Dostawa maszyn, urządzeń i wyposażenia do uruchomienia procesu technologicznego kształtowania blach wykorzystywanych do produkcji maszyn

 

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth.

 

 

Dokumenty do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja Warunków Zamówienia - SWZ

opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 

formularz oferty - załącznik nr 2

JEDZ wersja edytowalna - załącznik nr 3 

JEDZ wersja XML - załącznik nr 3

wzór umowy dla części 1 - załącznik nr 4a

wzór umowy dla części 2,3 i 4 - załącznik nr 4b